Προσωπικού Ατυχήματος Αλλοδαπού

 

Η TE-TRUST A.E. σας προτείνει την ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος Αλλοδαπού, με μόλις 176 € /έτος

'Επειτα από υπουργική συμφωνία , και αναπροσαρμογή του συνόλου των κινδύνων και των καλυπτόμενων παροχών για την κάλυψη πλήρους ασφάλισης ασθενείας των πολιτών  τρίτων χωρών που αιτούνται χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονλης και ασφαλίζονται σε ιδιωτικούς φορείς, η ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος καλύπτει:Μόνιμη ολική μερική ανικανότητα αποκλειστικά συνεπεία ατυχήματος.Το ύψος των καλυπτόμενων  παροχών ανέρχεται σε 15.000 € ετησίως με συμμετοχή του ασφαλισμένου 20% κατ' ανώτατο όριο.

Ιατροφαρμακευτικά έξοδα από ασθένεια ή ατύχημα, αποκλειστικά στα εξωτερικά ιατρεία Δημόσιου Νοσοκομείου.Το ύψος των καλυπτόμενων  παροχών ανέρχεται σε 15.000 € ετησίως με συμμετοχή του ασφαλισμένου 20% κατ' ανώτατο όριο.

Νοσοκομειακή περίθαλψη από ασθένεια ή ατύχημα, αποκλειστικά για νοσηλεία σε Δημόσιο Νοσοκομείο. Το ύψος των καλυπτόμενων  παροχών ανέρχεται σε 10.000 € ετησίως με συμμετοχή του ασφαλισμένου 20% κατ' ανώτατο όριο.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερα.....